อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด เสริมประสิทธิภาพการทำงาน

อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด เสริมประสิทธิภาพการทำงาน

อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด เสริมประสิทธิภาพการทำงาน ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่า อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด คือ อุปกรณ์ที่ไม่ค่อยสำคัญมากนัก แต่แท้จริงแล้ว อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดมีความจำเป็นต่อพนักงานออฟฟิศกว่าที่คิด เนื่องจากอุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดอำนวยความสะดวก ช่วยเสริมประสิทธิภาพ ความสะดวก และรวดเร็วต่อการทำงาน

สารบัญ

อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด สำคัญอย่างไร

อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด เสริมประสิทธิภาพการทำงาน

อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด เช่น เครื่องเคลือบบัตร กล่องเอกสาร ชั้นวางเอกสาร คลิปหนีบกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ ซองจดหมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย นับว่ามีความสำคัญต่อสำนักงานและองค์กร ซึ่งจะช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก ประหยัดแรงงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดมีราคาที่ถูกช่วยให้สำนักงานขนาดเล็กสามารถเลือกซื้อมาใช้งานได้จำนวนมาก

 

วิธีการเลือกอุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด

อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด เสริมประสิทธิภาพการทำงาน

ถึงแม้อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด จะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไป หากต้องการนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงาน ต้องเลือกอุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด ที่ตรงตามความต้องการใช้งาน นอกจากนี้อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดมีจำหน่ายหลายรูปแบบ หลายยี่ห้อ แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ การทำงานและราคา ซึ่งหลักการพิจารณาเลือกอุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดมีดังนี้

1.ความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด โดยพิจารณาว่าออฟฟิศของคุณจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดประเภทใดบ้าง เมื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานแล้ว จะจำกัดขอบเขตการเลือกอุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดในลำดับต่อไป

2.ลักษณะงาน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับลักษณะการทำงาน เพื่อดูว่าสามารถนำอุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดไปใช้งานในส่วนไหนได้บ้าง เช่น อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด ใช้สำหรับการจัดเก็บเอกสาร เหมาะกับฝ่ายประสานงานที่ต้องเดินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารบ่อย ๆ จึงจำเป็นต้องใช้ตัวหนีบกระดาษ แม๊กเย็บกระดาษ กรรไกร ซองจดหมาย แฟ้ม กระดาษ เครื่องเขียนต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อความสะดวก รวดเร็ว ในการทำงานตลอดเวลา

3.ความต้องการของบุคลากร โดยต้องสำรวจก่อนว่า ภายในสำนักงานมีบุคคลกรจำนวนเท่าไหร่ เพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดมาใช้งานได้อย่างครอบคลุม เพื่อลดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนพนักงานและการใช้อุปกรณ์สำนักงาน และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกรณีที่สั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดอีกด้วย

4.ประเมินค่าใช้จ่าย เนื่องจากอุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดแต่ละประเภท ย่อมทำให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่า เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ และประโยชน์อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดส่งผลดีต่อการทำงานของพนักงานอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น

  • อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินงบประมาณหรือไม่
  • อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด มีความต้องการมากน้อยเพียงใดต่อการลงทุนนำมาใช้ภายในสำนักงาน
  • อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด ควรสั่งซื้อในงบประมาณเท่าไหร่ และรูปแบบการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของอายุการใช้งาน การนำกลับมาใช้ซ้ำ คุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่

5.ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานได้รับความรวดเร็ว เพิ่มความสะดวกสบาย ประหยัด และมีประสิทธิภาพจาการใช้อุปกรณ์สำนักงานเหล่านั้นในระดับไหน

 

6 อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด เสริมประสิทธิภาพการทำงาน

อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด เสริมประสิทธิภาพการทำงาน

1. ซองจดหมายและอุปกรณ์ส่งไปรษณีย์

ซองจดหมายเป็นอุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดที่สำคัญมากกับการทำธุรกิจ เพราะบริษัทส่วนใหญ่ต้องมีการติดต่อสื่อสาร จัดส่งเอกสาร หรือยื่นแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงบนกระดาษ เพื่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2. อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

การทำงานภายในสำนักงาน ดูเหมือนไม่มีอันตรายใด ๆ แต่ความปลอดภัยในที่ทำงานก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ที่ครอบหู ถุงมือนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น จึงถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมาก โดยเฉพาะสำนักงานที่มีโรงงาน คลังผลิตสินค้า และคลังจัดเก็บสินค้าต่าง ๆ โดยคุณสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากการทำงานได้ โดยแต่งกายให้เรียบร้อย สวมใส่อุปกรณ์นิรภัยเมื่ออยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและรัดกุม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ปากกาและเครื่องเขียน

อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด จำพวกปากกา ดินสอ และชุดเครื่องเขียนที่หลากหลาย ถึงแม้ปากกาและดินสอจะเป็นเครื่องใช้ส่วนบุคคลที่พนักงานต้องมีติดตัวกันเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจัดซื้อเอามาไว้เป็นส่วนกองกลาง เพื่อให้พนักงานสามารถมาเบิกใช้งานได้ นอกจากนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาติดต่อเซ็นเอกสารกับทางบริษัทด้วย ดังนั้น ขอแนะนำให้จัดซื้อปากกาและเครื่องเขียนในรูปแบบที่หลากหลายทั้งปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม ปากกาเมจิค เพื่อใช้เขียนบนกระดาษหรือกระดานไวท์บอร์ด

4. แฟ้มบรรจุเอกสาร

เมื่อมีเอกสารจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเอกสารรับรับ-รายจ่ายในแต่ละส่วน สัญญาซื้อ-ขาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ควรสร้างระบบที่มีเอกภาพและหมวดหมู่เพื่อการจัดระเบียบการเก็บเอกสารข้อมูลทุกอย่าง โดยเลือกซื้อแฟ้มบรรจุเอกสารที่ขนาดเหมาะสม โดยอาจแบ่งออกเป็นแฟ้มแบบอ่อนและแข็งเพื่อความสะดวกในการใช้งาน แต่ต้องคำนึงถึงพื้นที่จัดเก็บภายในสำนักงานด้วย

5. กระดาษ

กระดาษ เป็นสิ่งจำเป็นต่อพนักงานอย่างมาก เพื่อใช้เขียนงาน พิมพ์เอกสารสำคัญต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีกระดาษหลายประเภท ได้แก่ กระดาษปรู๊ฟ , กระดาษแบงค์ , กระดาษถนอมสายตา , กระดาษปอนด์ , กระดาษอาร์ต , กระดาษฟอกขาว , กระดาษการ์ด และกระดาษแข็ง ดังนั้น จึงต้องเลือกกระดาษที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานภายในสำนักงานด้วย

6. อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดทั่วไป

ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปดำ ลวดเสียบกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร มีดคัตเตอร์ แผ่นยางรองตัด ไม้บรรทัด เทปกาว กาว เหล็กเสียบบิล แท่นประทับตรา ฯลฯ อุปกรณ์เหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการควรที่จัดซื้อมาเก็บเอาไว้ใช้ภายในสำนักงาน จัดสรรให้พนักงานแต่ละแผนกอย่างเหมาะสม และแบ่งไว้ใช้สำหรับกองกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกหลาย ๆ ฝ่าย

บทความแนะนำ

สรุป

เพราะฉะนั้นแล้ว สำนักงานหรือหน่วยงานไหนที่กำลังมองหาแหล่งรวมสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน หรืออุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปริ้นเตอร์ กระดาษสำหรับถ่ายเอกสาร หมึกปริ้นเตอร์ทุกรุ่นทุกแบรนด์ สินค้า IT อย่างคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดร์ฟ เมาส์ คีย์บอร์ด ในราคาย่อมเยา สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ IamOffice ได้ รับประกันของแท้จากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ที่สำคัญมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม มั่นใจในคุณภาพสินค้าและการบริการได้ 100%

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 02-9220291

Line : @iamoffice

Facebook : @iamofficeshop

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

iamofficeshop.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน